ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ


 

 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος βρίσκεται στην Δ.Ε. Παραλίας του Δήμου Πατρέων σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 10.000 τμ2 ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Πατρέων και την λειτουργία του έχει αναλάβει η ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε.

Ως  Δημοτικός Λαχανόκηπος ορίζεται η Δομή,  που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. Λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες παραχώρησης και οι κανόνες λειτουργίας του. Λειτουργεί με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση. Μέσω της λειτουργίας της δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης, η δημιουργία της κοινωνικής δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Πατρέων, έχει πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. παρέχεται  συγκεκριμένη γεωργική έκταση 50τ.μ αρδευόμενη σε 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους για ένα έτος. Η έκταση των 50 τμ θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον ωφελούμενο με την βοήθεια των οικείων του.

2. διατίθεται στους ωφελούμενους, ο απαραίτητος εξοπλισμό και  τα εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου.

3. το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο λαχανόκηπο είναι ορισμένο, ανά εποχή.

4. απασχολούνται τρία (3) άτομα προσωπικό.

5. είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

6. υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.

7. διαθέτει σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός ωφελουμένων, όγκος παραγωγής, διατιθέμενα προϊόντα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ.).

8. υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, λειτουργεί στα πλαίσια της πράξης, παρέχεται έκταση 50τμ τουλάχιστον, αρδευόμενη και περιφραγμένη σε 100 άπορους, άνεργους και άστεγους για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό την σίτιση τους.

Οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από τον Δημοτικό Λαχανόκηπο επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και έχουν πρόσβαση στο χώρο της Δομής με την επίδειξη ειδικής κάρτας απόρου που προμηθεύονται από τον Δήμο προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο αλλά και με την βοήθεια των οικείων του. Τους διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμάχιου,  ώστε αυτοί εκτός από την εξασφάλιση της σίτισης τους να παρέχουν και το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πατρέων

Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, είναι ορισμένο και συγκεκριμένο ανά εποχή.

Ο  χώρος που έχει δημιουργηθεί ο Λαχανόκηπος είναι εύκολα προσβάσιμος από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μιας και βρίσκεται κοντά στον αστικό ιστό σε δημοτική έκταση,  στην περιοχή της Δ.Ε. Παραλίας Πατρών.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος, επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του. Με αυτό τον τρόπο η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ ελέγχει τόσο τον όγκο και την ποιότητα παραγωγής των προϊόντων  για την  διάθεση τους προς τους ωφελούμενους όσο και τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής.

Η Δομή έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν, στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του.