Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων

Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων


 

 

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Πατρέων δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ- Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» με κωδικό MIS 377140, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2.14401/6.3280/21-06-2012 απόφαση Ένταξης του έργου στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Κοινωνική Σύμπραξη.

Η Κοινωνική Σύμπραξη δημιουργήθηκε για την υποβολή της πρόταση και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Πατρέων.

Την Κοινωνική Σύμπραξη, αποτελούν τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ “ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ NOMOY AXΑΙΑΣ”, ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν ΑΧΑΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ.

Αντικείμενο της ανωτέρω Κοινωνικής σύμπραξης, είναι η υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων αλλά και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στον Δήμο Πατρέων, οι οποίες θα παρέχουν μία δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και θα λειτουργούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται:

* Η αποτελεσματικότητά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα.

* Η συνέργια τους με την τοπική κοινωνία.

* Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή το δυνατόν περισσότερων φορέων.

* Η βιωσιμότητά τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.

 

Σκοπός και Στόχος της Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων.

Ο στόχος της Κοινωνικής Σύμπραξης είναι:

* Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.

* Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Πατρέων, που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ωφελουμένων.

Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, θα πραγματοποιείται τόσο στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ του Δήμου Πατρέων όπως επίσης και στα γραφεία της κάθε Κοινωνικής Δομής Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.

Οι διευθύνσεις λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών που μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, έχουν ως εξής:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ : Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ: Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Κοραή 5, (τράπεζα Τροφίμων) Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ.

 

Δικαιολογητικά ωφελουμένων.

1. Αίτηση Ενδιαφέροντος.

2. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας .

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας .

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .

6. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί µη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη αρμόδια οικονομική εφορία στην οποία φορολογικά ανήκουν.

7. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δηµόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα µε Ειδικές Ανάγκες.

9. Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων ( όπως π.χ. πιστοποιητικά τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μονογονεικής οικογένειας, κλπ)

 

Επιλογή Ωφελουμένων.

Η Επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συσταθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, υποστηριζόμενη και από το έργο Κοινωνικών Λειτουργών του Δήμου αλλά και των Κοινωνικών Φορέων, με συγκεκριμένα κοινωνικό-οικονομικά κριτηρία. Όσοι ωφελούμενοι επιλέγονται προμηθεύονται με την Κάρτα ωφελουμένου της κάθε Κοινωνικής Δομής που εξυπηρετούνται.

 

Χρηματοδότηση Πράξης .

Η πράξη με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Πατρέων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το οποίο με τις δράσεις του υποστηρίζει την προτεραιότητα 1γ του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.

 

Πληροφορίες.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Πατρέων (Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, ΜΚΟ, Ένταξης Μεταναστών & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, κλπ).

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ: Καποδιστρίου 96, 262 24 – Πάτρα, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 10:00π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. www.stirixiamke.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. www.patrasos.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. www.trapezahronou.gr

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ : Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ: Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Κοραή 5, (τράπεζα Τροφίμων) Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr